Irit

137 tekstów – auto­rem jest Irit.

Która umiera

Pochłonę cię i do­piero wte­dy
odejdę
Na­sycę się poczuciem
jak cierpisz
Z des­truk­cji na­rodzi się coś nowego
ale mrocznego
Po raz pier­wszy to nie ja będę tą
która umiera. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2016, 21:15

Teore­tycznie można wszys­tko, ale prak­tycznie by­wa różnie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 marca 2015, 14:25

Lecz czymże jest wie­czność jak nie nies­kończo­nym zwielok­rotnienie​m chwili. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 kwietnia 2014, 22:49

Od­po­wied­nio moc­na daw­ka cier­pienia po­maga człowieko­wi "wznieść się po­nad to", lecz już nieco słab­sza czy­ni z niego szaleńca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2014, 14:08

Po wyb­ra­nej złej ścieżce je­dynie sen o rozdrożach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2014, 18:21

Cza­sem naj­większym ak­tem miłości jest poz­wo­lić odejść tej dru­giej oso­bie. Tak żywej, jak i mar­twej, którą z bólem wspominamy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 grudnia 2013, 20:58

Moim zda­niem czas nie "leczy ran", lecz uczy nas jak żyć z bliznami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 listopada 2013, 12:57

Wyobraźnia, która zabija

Wtem co­raz większy mrok go spowijał,
lecz po­wołaniem nie mi­jał się .
Już słychać dźwięk pier­wsze­go uderzenia,
a kto się zbudzi, nie wie­rzy w przebudzenie.
Krwi co­raz więcej, ob­cy właśnie się wdziera,
a my zroz­pacze­ni we krwi ca­li skąpani
we śnie, nocną marą wokół wszystko.
Nie ma krwi, ofiar nie ma tu...
Nasza wyob­raźnia mro­kiem skalana. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2013, 16:07

Ukryty kwiat pośród cierni

Gdy spot­kałam go po raz pierwszy
na­leżał do baśni,
lecz ujął mnie je­go smutek,
siła, słabość i cierpienie.
Zap­ragnęłam, by w moim umyśle
to wszys­tko w kwiat się zmieniło.
Po­wiadają, że im więcej czasu
z kimś spędzasz, tym ważniejszy
dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 listopada 2013, 20:18

Uśmiech dla śmierci

Śmierć- jed­nocześnie pełna ma­jes­ta­tu i upadlająca...
Słysząc jej głos drżałam z gro­zy i strachu nieraz
Jed­nakże te­raz uśmie­cham się do niej skrycie,
życie ot­warcie wiel­biąc i próbując kochać.
W tym wieku młodym nie czuję jej prawie, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 listopada 2013, 20:30
Zeszyty
  • Dusza – Ta­kie, które mi się po­dobają! Bar­dzo!

  • How nostalgic... – me­lan­cho­lij­ne, ład­ne tek­sty...

  • Kóń się uśmiał – ich obec­ność na "cy­tatach" wy­wołała u mnie szcze­ry śmiech.

  • Niezwykłe – Te za­pierające dech w pier­siach.

  • Oryginalne – co­kol­wiek to znaczy...

  • Sad but true – smut­ne, ale praw­dzi­we- naz­wa mówi sa­ma za siebie.

  • Życie – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irit

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 marca 2015, 14:25Irit do­dał no­wy tek­st Teoretycznie można wszys­tko, ale [...]